Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Syftet med ett attestreglemente

Syftet med attestreglementet

Syftet med att ha regler kring attestmomentet är att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar och skulder samt att bidra till en rättvisande redovisning.

I den mån fel ändå uppstår är målsättningen att dessa ska upptäckas och åtgärdas så snart som möjligt.