Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Grundläggande lagkrav för vård och omsorg är att alla brukare ska känna sig trygga och säkra. Därför är det viktigt att du som medarbetare rapporterar avvikelser och att vi tillsammans i organisationen åtgärdar dessa.

Med avvikelse menas en händelse som avviker från det normala och leder till eller hade kunnat leda till missförhållande. Med missförhållande menas händelser som utgör hot mot eller medför konsekvenser för brukarens liv, säkerhet och hälsa.

Enligt Lex Sarah har du som arbetar inom socialtjänsten en skyldighet att rapportera risk för missförhållanden och missförhållanden.

Det finns bestämmelser i patientsäkerhetslagen som anger att risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska rapporteras till ansvarig chef. Denna skyldighet att rapportera kallas Lex Maria och gäller den personal som arbetar i socialtjänsten och som utför en hälso- och sjukvårdsuppgift. Därför kan det även gälla dig i ditt arbete.