Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hur har myndighetsspråket utvecklats?

Hur har myndighetsspråket utvecklats?

Språket utvecklas hela tiden. Vi har bland annat fått nya stavningsregler och bytt ut ålderdomliga ord mot modernare. Myndighetsspråket har också blivit mindre formellt.

I Sverige har det länge funnits en strävan att skriva klart och tydligt. Redan Karl XII befallde att hans kansli skulle använda en ren och tydlig svenska.

Ur Karl XIII:s kansliordning från år 1713

Utdrag ur kungligt cirkulär från år 1907

Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

Språklagen 2009