Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Attestroller

Attestroller

För alla ekonomiska transaktioner som ska attesteras finns två attestroller, godkännare och beslutsattestant. Som komplement kan ”Granskat av:” användas som en underlagskontroll, det är dock ingen attestroll.

Godkännare

Godkännaren ska kontrollera att prestationen har fullgjorts till beställd överenskommen, avtalad kvantitet och kvalitet. Med prestation avses leverans av varor och tjänster.

Godkännaren ska även kontrollera att villkoren på fakturan överensstämmer med beställningen, ingångna överenskommelser, avtal och gällande regler och t.ex. att utgiften är förenlig med verksamheten.

 

Beslutsattestant

Beslutsattest innebär att behörig person genom sin namnteckning intygar att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts och är ett slutligt godkännande av betalningsunderlaget.

Beslutsattesten ska också kontrollera att konteringen är korrekt med rätt redovisningsperiod och att utgiften är förenlig med verksamheten och att budgetmedel finns tillgängliga.

Beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen.