Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Begrepp och definitioner inom LSS

Begrepp och definitioner inom LSS

Målet med LSS-lagstiftningen är att se till att personer med omfattande funktionsnedsättningar får ett gott stöd och en god service oavsett var i landet de bor. Det övergripande målet är att få leva ett värdigt liv i gemenskap med andra trots funktionsnedsättningen, det vill säga Goda levnadsvillkor.

Det finns flertalet särskilda kriterier att ta hänsyn till inom lagens verksamhetsområde.

  • Helhetssyn – stödet planeras och ges utifrån den enskildes samlade behov och livssituation.
  • Kontinuitet – den enskilde ska kunna känna sig trygg med att stödet varar så länge behovet finns.
  • Tillgänglighet – fysisk utformning av lokaler och bostäder, ta del av information på ett för individen begripligt sätt, inga extra kostnader ska belasta den enskilde på grund av funktionshindret.
  • Delaktighet – ha samma möjlighet som andra att kunna delta i samhället och i gemenskap med andra utifrån egna önskemål och intressen.
  • Självbestämmanderätt, inflytande och integritet – den enskilde ska ges största möjliga inflytande och medbestämmande kring det stöd som ges i vardagen, rätt att välja sina egna värderingar och att få bli bemött med respekt.
  • Att leva som andra – att få leva med samma rättigheter och skyldigheter som icke funktionshindrade.

Funktionsnedsättning eller funktionshinder – eller både och?

Förlamad i benen = funktionsnedsättning
Kan inte handla själv = funktionshinder