Alingsås kommuns öppna digitala kurser

De tio LSS-insatserna

De tio LSS-insatserna

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  Kan till exempel omfatta stöd av arbetsterapeut, kurator eller talpedagog.
 2. Personlig assistans
  Om behovet av assistans överstiger 20 timmar i veckan så är det försäkrignskassan som har ansvaret.
 3. Ledsagarservice
  Den som inte har personlig assistent kan ha rätt till ledsagare för att kunna vara ute, besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter.
 4. Kontaktperson
  Att vara kontaktperson kan innbära att vara kamratstöd och vän i syfte att ge råd och bryta isolering.
 5. Avlösarservice i hemmet
  En avlösare kan tillfälligt ta över omvårdnad från anhöriga och göra det möjligt för dem att delta i aktiviteter, resa bort eller ägna sig särskilt åt eventuella syskon.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Ger möjligt för personen med funktionsnedsättning att få rekreation och miljöombyte.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom under 12 år
  Tillsyn efter skolan eller under lov så att föräldrarna kan förvärvsarbeta.
 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
  Den här insatsen är till för den som har stort omvårdnadsbehov eller som på grund av skolgång behöver bo utanför föräldrahemmet. Insatsen innebär att det finns personal på boendet dygnet runt.
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  Denna insats kan utformas på olika sätt beroende på behovet. Boendet kan vara utan fast bemanning, ha fast bemanning vissa timmar på dygnet eller vara en gruppbostad med fast bemanning dygnet runt.
 10. Daglig verksamhet
  Ger möjlighet till meningsfull sysselsättning individuellt eller i grupp för personer i yrkesverksam ålder. Gäller endast för personkrets 1 och 2.