Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Har LSS gjort skillnad?

Har LSS gjort skillnad?

Det är nu drygt 20 år sedan LSS trädde i kraft. Lagen har inneburit betydande förändringar i levnadsvillkoren för många människor med omfattande funktionsnedsättningar.

Under årens lopp har LSS varit föremål för ett flertal utredningar och en del lagändringar. Inte minst har insatsen personlig assistans varit i fokus i media. Framför allt har det gällt den statliga assistansersättningen eftersom kostnadsutvecklingen har varit i stigande.

Regleringen har delvis ändrats. Ett flertal förvaltningsrättsliga domar har visat på vissa oklarheter kring assistansersättningen och insatsen personlig assistans. I försäkringskassans vägledning har det efter hand skett förtydliganden om hur grundläggande behov ska beräknas och bedömas i samband med att en ansökan behandlas.