Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Professionell hållning

Professionell hållning

För att kunna agera professionellt så behöver man kunskap om psykologiska mekanismer. Till exempel om hur människan reagerar i olika situationer. Man behöver också ha förmågan att förstå sig själv och en vilja att fundera över sitt eget sätt att tänka och handla. Som omsorgspersonal bör man ha en vilja att hjälpa andra och ha förmågan att ge värme och närhet.

Att kunna uppfatta en annan människas outtalade smärtsamma tillstånd och värdesätta dennes välmående är en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta professionellt med brukare.

Hinder för professionell hållning

En försämrad affektiv empati där man har svårt att värdesätta andras upplevelser är ofta ett handikapp. Man tror att människor med psykopatiska drag just lider brist på affektiv empati. Enkla fördomar kan blockera empati vilket ofta kan ses mot vissa folkgrupper eller olika sexuella läggningar. Det är alltså relaterat till att vi inte värdesätter dessa människors välmående och att vi styrs av våra fördomar, åsikter eller värderingar. Man kan alltså säga följande:

  • Ditt välmående är viktigt för mig – positivt värde
  • Ditt välmående är oviktigt för mig – neutralt värde
  • Ditt illabefinnande är viktigt för mig – negativt värde

En annan del i den professionella hållningen är att kunna undvika att ”ta med sig arbetet hem”. Inom vård och omsorg ger personalen ofta mycket av sig själv och relationen mellan brukare och personal är en viktig del av omsorgsarbetet. Ibland kan det vara svårt att sätta gränser mellan privatliv och arbetsliv. En del i att behärska sitt arbete är att kunna lägga det ifrån sig när man går hem samtidigt som förmågan finns att engagera sig i de situationer som uppstår under arbetsdagen. Risken med alltför stor närhet är att man överskrider gränser som till exempel innebär att det blir svårt att skilja på brukarens och de egna behoven. När gränser överskrids så riskerar omsorgstagaren att få svårt att själv ta ansvar för sitt liv.

Det kan även innebära att den professionella hållningen försämras av andra orsaker. När man undviker närhet med andra människor kan det vara ett sätt att skydda sig. Tiden kanske inte räcker till eller så känner man sig osäker i arbetet. Att hitta en bra balans kan vara svårt när man arbetar hemma hos en annan person. Samtidigt som man ska tillgodose brukarens önskemål så måste man följa de regler som gäller i organisationen. Omsorgstagaren och chefen kan ha olika förväntningar på vad som ska uträttas. Ibland kan det kännas viktigare att chefen är nöjd än att brukaren är det.