Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad innebär det för mig?

Vad innebär det för mig?

All personal som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett om det är hemsjukvård eller på ett sjukhus, är skyldiga att rapportera risker och händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada.

I Alingsås kommun innebär det att du rapporterar allvarliga vårdskador/risker för vårdskador direkt till din närmaste chef så att händelsen omgående kan tas om hand, rapporteras vidare och utredas.

Du ansvarar för att dokumentera händelsen i journalen och upprätta en avvikelse enligt rutin. Att dokumentera och skriva avvikelser gäller alltid,  även om inte händelsen klassificeras som allvarlig.