Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade – LSS

Lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade – LSS

Du som ska arbeta på ett LSS-boende eller som personlig assistent styrs av lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade – LSS. Den lagen innebär att om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Syftet med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. Det finns tio olika insatser som du kan beviljas bistånd för.

Dessa är:

  • Avlösarservice i hemmet.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  • Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig
  • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
  • Personlig assistans
  • Rådgivning och annat personligt stöd