Alingsås kommuns öppna digitala kurser

När det blir fel

När det blir fel

Ibland blir det fel. Informationssäkerhetsrelaterade incidenter är oönskade händelser som kan, eller skulle kunnat, leda till brister i konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet hos information. Systemägare ansvarar för att incidenter relaterade till system upptäcks, samlas in, hanteras, sammanställs och dokumenteras.

Mindre incidenter kan vara t.ex. mindre tekniska fel i system eller att enstaka användare inte följer användarinstruktioner. I systemets användarinstruktioner ska det finnas rutiner för hur användare ska rapportera mindre incidenter. Vid minsta osäkerhet kontaktas Helpdesk

Allvarliga incidenter är större störningar i ett system som t.ex. ett längre uppehåll, dataintrång eller infektion av skadlig kod. En allvarlig incident kräver en utredning där dokumentation ska göras enligt gällande mall för allvarliga IT-relaterade incidenter, detta görs i samråd med IT-avdelningen. Vid allvarlig incident ska Helpdesk kontaktas.