Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Socialtjänstlagen- SoL

Socialtjänstlagen – SoL

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som utgör grunden för, samt styr och sätter ramarna kring arbetet för socialtjänstens verksamheter, uppgifter och ansvarsområden i Sveriges kommuner.

Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov.

Lagens första paragraf, portalparagrafen 1§, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Socialtjänstens mål är att stödja och främja att människor har

– ekonomisk och social trygghet
– jämlika levnadsvillkor
– möjlighet att delta aktivt i samhällslivet

I lagen framgår att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att frigöra den enskildes egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är:

– Hemtjänst
– Ledsagning
– Korttidsboende
– Särskilt boende
– Boendestöd