Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad är informationssäkerhet?

Vad är informationssäkerhet?

Information finns och hanteras i alla kommunens verksamheter. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör en grund för tillit och förtroende. Det är viktigt att information i alla externa och interna kontakter är tillgänglig när det behövs och att information skyddas vid behov för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället.

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild, film osv. och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT, dokument eller direkt av oss människor i form av tal. Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar information i alla dess former och oberoende hur information lagras, bearbetas och kommuniceras.

Informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den information Alingsås kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter:

  • Tillgänglighet – Att information finns tillgänglig för dem som behöver och har rätt att ta del av den.
  • Riktighet – Att vi kan lita på att informationen inte är förändrad eller förstörd.
  • Konfidentialitet – Att ingen obehörig får ta del av information
  • Spårbarhet – Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.