Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Delegering

Delegering

Varje delegeringsbeslut ställer stora krav på mycket gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet både hos den som delegerar och den som genom delegering tar emot en hälso- och sjukvårdsuppgift. Delegeringen är Patientbunden. En delegering ska vara skriftlig, personlig och kan inte delegeras vidare. Muntliga delegeringar får inte förekomma. Delegeringsbeslutet ska alltid dokumenteras skriftligt i verksamhetssystemet. Tiden för delegeringsbeslutets gällande (tidsbegränsat max 1 år). Delegeringsbeslutet skrivs ut och undertecknas av den som delegerat och den som tar emot delegeringen. Ett exemplar förvaras inlåst hos enhetschef och ett exemplar lämnas till delegerad personal. Behovet av delegering skall omprövas när den tid som beslutet gäller har löpt ut. Den som har delegering ansvarar, tillsammans med chef, för att hålla reda på tiden och kontakta ansvarig legitimerad personal för att få delegeringen förnyad. Den legitimerade yrkesutövare som delegerat en uppgift ansvarar också för att kontrollera att den fullgörs med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Samverkan ska ske med ansvarig enhetschef för uppgiftsmottagaren.