Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Blåssköljning

Blåssköljning

Denna uppgift får endast utföras av delegerad vårdpersonal.
Blåssköljning utförs om patienten har grumlig och tjockflytande urin, vid stopp i katetern eller vid hematuri (blod i urinen). Ofta kallar man detta moment för att spola urinkatetern.

Förberedelser
Tillämpa basala hygienrutiner!
Tvätta händerna med tvål och vatten innan du ska hantera katetern

Gör så här

  1. Fyll en steril skål med steril natriumklorid 9 mg/ml och aspirera i spolsprutan.
  2. Spruta försiktigt in 10 – 20 ml och kontrollera att sköljvätskan går att spola in och att den lätt rinner ut.
  3. Fyll urinblåsan med 60 – 100 ml. Fyllnaden ska inte orsaka smärta.
  4. Låt vätskan rinna ut alternativt aspirera cirka hälften, så att undertrycket inte orsakar skador i blåsväggen.
  5. Proceduren upprepas tills returvätskan är klar. Mängden spolvätska som behövs kan variera.
  6. Observera så att ingen vätska blir stående kvar i urinblåsan, genom att mäta hur stor mängd som spolas in och rinner ut.