Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Styrning av informationssäkerhetsarbetet

Styrning av informationssäkerhetsarbetet

Arbetet med informationssäkerhet styrs främst genom kommunens informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet. Utöver kommunens interna bestämmelser finns även lagstiftning som i vissa delar av organisationen reglerar arbetet med informationssäkerhet, exempelvis NIS-direktivet. 

Policyn innehåller kommunens långsiktiga målsättningar och övergripande principer gällande informationssäkerhetsarbetet, policyn konkretiseras i Riktlinjer för informationssäkerhet.

I dessa riktlinjer finns bestämmelser och säkerhetsåtgärder gällande bland annat lösenordshantering, hantering av e-post, säkert beteende, anskaffning av ett nytt system, molntjänster, behörighetshantering m.m.