Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad gör förvaltningarna?

Vad gör förvaltningarna?

Barn- och ungdomsförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (grundskola och grundsärskola) samt svarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Vi bereder beslutsunderlag och utför särskilda uppdrag. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning för effektiv verksamhet.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för det offentliga skolväsendet på gymnasial nivå, flyktingmottagning och introduktion samt kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppdraget att planera, anlägga, driva och underhålla kommunens gatunät och övriga allmänna platser såsom torg och parker. Förvaltningen har också till uppgift att se till att invånarna i Alingsås kommun har en hälsosam och bra miljö samt att de livsmedel som serveras och säljs är säkra.

Socialförvaltningen arbetar med människor utifrån en helhetssyn. Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för bland annat grupperna: brottsoffer och människor i missbruk och beroende.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att erbjuda personer med behov av stöd och omsorg  möjligheten att leva och åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.