Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bemötande

Bemötande

Alingsås kommun arbetar efter de gemensamma värdeorden; Öppenhet, engagemang och respekt. Värdeorden genomsyrar samtliga av våra verksamheter och de etiska regler kommunen fastställt.

Vårt arbete består av ständiga möten med människor. Vårt förhållningssätt till dessa människor ska kännetecknas av respekt för individen och professionalism. I mötet med människor utgår vi från en humanistisk människosyn. Vi menar att alla människor har samma värde, samma rätt att påverka sin situation och samma rätt till hjälp och stöd. Vår uppgift är att vara lyhörda för vars och ens behov, att se hela människan och den situation den befinner sig i. Vi ska möta människor med empati och omtanke. De ska kunna lita på vår strävan att se, lyssna och förstå.

Alla människor – oavsett bakgrund, nuvarande situation, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, hudfärg eller religion – ska kunna lita på att bli bemötta på ett respektfullt sätt. Etikett och god ton lägger grunden för ett etiskt bemötande. Det gäller såväl i den första kontakten – hur vi svarar i telefonen eller hälsar – som i vad vi säger och gör. Det är viktigt att röstläge, kroppsspråk och ord säger samma sak. Ett etiskt bemötande handlar också om att den enskilda människan inte känner sig utlämnad. Vi ska skapa lugn och ro och trygghet i mötet.

Vårt intresse ska således fokuseras på brukaren/ eleven/ barnet; det är dennes behov som ska sättas i förgrunden. Vår yrkesutövning ska styras av vad som är bra för dem vi möter i vårt arbete, inte av våra egna behov, känslor eller impulser.