Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Alingsås kommuns organisation

Alingsås kommuns organisation

I Alingsås kommun finns sex förvaltningar och tio nämnder, inklusive  krisledningsnämnden.

I kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser fattar du som förtroendevald många beslut som berör Alingsåsbornas vardag. De förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och anställda i stadens förvaltningar och bolag ser till att det blir gjort. Förvaltningarna består av ca 4 000 anställda och ansvarar för att kommunens verksamheter fungerar.

Kommunfullmäktige väljer förtroendevalda till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Fullmäktige väljer dessutom hur många och vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet. Under mandatperioden 2023 – 2026 styrs Alingsås kommun av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.  Kommunfullmäktige i Alingsås kommun har 51 mandat. Mer information och statistik inom politiska fakta finner du på Valmyndigheten.

En kommun har möjlighet att besluta om sin egen organisation. Vissa begränsningar finns dock i kommunallagen, så som att varje kommun bland annat måste ha revisorer och en överförmyndarnämnd/överförmyndare. Varje nämnd förutom valnämnden och överförmyndarnämnden har ett eller flera utskott.

Alingsås kommun äger bolagen Aktiebolaget Alingsås Rådhus, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås hem, Fabs AB, Energikoncernen Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Kommunen äger dessa bolag i sin helhet, vilket innebär att beslut av principiell karaktär eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet är därför fastställt av kommunfullmäktige och på bolagets första årsstämma.

Alingsås är även delägare i förbundet Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund tillsammans med Vårgårda och medlem i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).