Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Politiska ärendegången

Politiska ärendegången

I det här kapitlet följer vi ett ärende och använder i tillämpliga delar en motion som exempel, från att den lämnas in vid ett sammanträde med kommunfullmäktige, till dess att motionen återkommer dit med ett förslag till beslut. Vi följer just motionens gång eftersom det är ett ärende som går igenom flera instanser.

Vad händer med ett ärende – vi tar motionen som exempel

En ledamot i kommunfullmäktige har möjlighet att lämna in en motion till kommunfullmäktige. Motionären har möjlighet att presentera sin motion i samband med det sammanträde vid vilket den lämnats in. Därefter föreslår ordföranden och kommunfullmäktige beslutar om hur motionen ska remitteras. En motion till kommunfullmäktige ska också beslutas i kommunfullmäktige.

Remiss

En motion kan remitteras till kommunstyrelsen och/eller någon/några av facknämnderna. Kommunledningskontoret gör det praktiska arbetet med att remittera motionen och har också ärendet under bevakning för att det så snart som möjligt ska kunna tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Förvaltningen upprättar en tjänsteskrivelse samt redovisar i förekommande fall annat beslutsunderlag. Allt redovisas för berörd nämnd som fattar beslut om motionen och överlämnar protokollsutdrag och beslutsunderlag till kommunledningskontoret.

Sammanvägning av inkomna yttranden

Om en motion remitterats till flera nämnder görs en sammanfattning av de inkomna yttrandena från nämnderna. Det blir en ny tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret som sedan går vidare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av kommunstyrelsens presidium (kommunstyrelsens ordförande, förste och andra vice ordförandena), samt ytterligare till utskottet valda ledamöter. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en politisk bedömning och formulerar det beslutsförslag som redovisas för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen bereds motionen.  Här diskuteras och slutligen beslutas om det förslag till beslut som kommer att lämnas vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande och beslut.

Kommunfullmäktige

I kommunfullmäktige beslutas slutligen motionsärendet.