Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hantering av handlingar och e-post

Hantering av handlingar och e-post

Alla handlingar som finns hos en myndighet är som huvudregel allmänna handlingar, vilket betyder att allmänheten har rätt att ta del av dem. Eftersom varje kommunal nämnd räknas som en egen myndighet gäller detta för samtliga handlingar som finns hos kommunen. Alla handlingar som är inkomna till kommunen räknas som allmänna handlingar. Färdigställda eller upprättade handlingar är även de allmänna. Det bör observeras att även handlingar i form av e-post kan utgöra allmänna handlingar. E-post som skickas av ledamöter i nämnder, styrelser eller bolag och som har anknytning till ett ärende hos kommunen är som huvudregel allmänna handlingar. 

Det finns undantag gällande vilka handlingar som allmänheten får ta del av, antingen med anledning av sekretess eller för att en handling inte är färdigställd eller saknar anknytning till ett ärende hos kommunen. De allra flesta handlingar utgör dock allmänna handlingar. 

Om någon begär att få ta del av en allmän handling, prövas om handlingen är en allmän handling samt om den innehåller några sekretessbelagda uppgifter. De uppgifter som omfattas av sekretess maskeras, men resterande innehåll i handlingen lämnas ut. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange syftet med begäran. Skulle du få en begäran om allmän handling direkt till dig, så hör gärna av dig till kommunledningskontorets kansli- och juridikenhet för stöd.