Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad styr det politiska arbetet i kommunen

Vad styr det politiska arbetet i kommunen

Det politiska arbetet i kommunen bygger dels på lagar som är beslutade av riksdagen och dels på styrande dokument som beslutats och antagits av den egna kommunens olika beslutande organ.

Nedan ges exempel på lagar som är grundläggande för bland annat det politiska arbetet. Oavsett vilket beslutande organ du sitter som ledamot eller ersättare i så berörs du av följande lagar i ditt arbete:

Kommunallagen som reglerar bland annat

 • Kommunens befogenheter
 • Kommunens organisation och verksamhetsformer
 • Kommunfullmäktiges uppgifter

Förvaltningslagen som reglerar bland annat

 • Serviceskyldighet mot allmänheten
 • Handläggning av ärenden

Yttrandefrihetsgrundlag som reglerar bland annat

 • Alla medborgares rätt att uttrycka sina åsikter, tankar och känslor i till exempel radio och TV.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar bland annat

 • Behandling av personuppgifter
 • Förhållande till tryck- och yttrandefriheten
 • Förhållande till offentlighetsprincipen

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som reglerar bland annat

 • Bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering
 • Utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar
 • Bestämmelser om tystnadsplikt

Tryckfrihetsförordningen (TF), främst

 • 2 kap om allmänna handlingars offentlighet

Regeringsformen (RF), framförallt

 • 12 kap om förvaltningen
 • 14 kap om kommunerna

Lagen om offentlig upphandling (LOU) med bland annat

 • Regler om köp som görs av myndigheter finansierade med allmänna medel

Speciallagstiftning och styrande dokument relaterade till kommunens olika driftsnämnder hänvisas till de nämndspecifika ytorna som du finner på annan plats i Alfresco. Du kommer till dessa ytor via webbappen Alfresco i din surfplatta.

Till detta kapitel finner du länkar direkt till några av de lagar som styr det politiska arbetet i en kommun. I handboken finns endast hänvisningar till lagar som är gemensamma för alla förtroendevaldas arbete då handboken utgör en generell guide som är användbar för alla förtroendevalda i kommunen oavsett uppdrag.

Kommunallag (2017:725)

Förvaltningslag (2017:900)

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Dataskyddsförordning (GDPR)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Regeringsform (1974:152)

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Lag om offentlig upphandling (2016:1145)

 

Nedan finns även länkar till kommunens egna styrande dokument och på något sätt påverkar dig och ditt uppdrag som förtroendevald.

Kommunfullmäktiges arbetsordning här framgår bland annat antalet ledamöter i kommunfullmäktige, regler för tid och plats för sammanträden samt bestämmelser om hur ärenden till sammanträden beslutas.

Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen i den här mappen hittar du samtliga nämndes reglementen.

Ersättningar för förtroendevalda 2023 – 2026 där arvodes- och ersättningsnivåer för förlorad arbetsinkomst, rättigheter till barntillsyn vid sammanträden och pensionsregler bland annat anges.

Regler för kommunalt partistöd i Alingsås kommun  med bestämmelser om rättigheter, nivåer, redovisning och utbetalning av ekonomiskt stöd till partier med syfte att stärka den lokala demokratin.

Andra styrande dokument som är övergripande och som kan vara nyttiga för dig som förtroendevald i Alingsås kommun att känna till finns samlade under Styrande dokument.