Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rådgivande organ, kommunala råd

Rådgivande organ, kommunala råd

Ett kommunalt råd är ett rådgivande organ som fungerar som stöd för kommunens nämnder. I råden träffas politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupperna.

Rådet för mänskliga rättigheter – MR-rådet

Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder och bolag och komma med synpunkter och rekommendationer till samtliga nämnder och styrelser i frågor som gäller mänskliga rättigheter.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande rådet. Rådet består av 15 ledamöter där 4 ledamöter från kommunstyrelsen 11 ledamöter företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter är från föreningar och 2 ledamöter är från ungdomsrådet.

Kommunala pensionärsrådet – KPR

Kommunens pensionärsråd är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden och ordföranden i pensionärsrådet är densamma som i vård- och omsorgsnämnden.

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet ingår representanter från näringsliv och tjänstemän från kommunen.

Näringslivsrådet består av fyra representanter från näringslivet, valda av företagsföreningar med riksorganisation (Företagarna, Alingsås Handel, Fastighetsägarna, LRF) och tre representanter från kommunen.