Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kommunal ekonomi

Kommunal ekonomi

Som förtroendevald är det bra att ha grundläggande kunskaper om kommunal ekonomi. Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad kommunen har och att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Ett absolut minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för resultat som får budgeteras. God ekonomisk hushållning och balanskravet regleras i kommunallagen, kap 11.

God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två sidor; en finansiell och en verksamhetsmässig.
Finansiell innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.
Verksamhetsperspektiv för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Åtgärder ska beslutas för att hålla sig inom tilldelad budget ram.

I samband med budgeten anges mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska förutsättningar. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen och av verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. Alingsås kommun har antagna riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning, de antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2018, § 226.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme behålls. Alingsås kommun har som mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent.