Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Alingsås kommuns vision och styrmodell

Alingsås kommuns vision och styrmodell

Vision 2040

En vision för Alingsås beslutades på kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 55.

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Till visionen hör fem fokusområden. Fokusområdena pekar ut de områden som är särskilt viktiga i strategin för att uppnå vision 2040.

De fem fokusområdena är:

  • Vackra miljöer
  • Livskvalitet
  • Experimentlust
  • Omställning
  • Tillsammans

Alingsås kommuns styrmodell

Styrmodell är till för och gäller alla politiker och medarbetare i kommunen. Därför är det allas skyldighet att känna till dess innehåll och agera utifrån den i sitt dagliga arbete. Alingsås kommuns styrmodell utgår från tre olika delar, mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning samt kvalitetsstyrning.  Du kan läsa styrmodellen i sin helhet på Alingsås kommuns styrmodell.

 

Agenda 2030

I september 2019 antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn beskriver hur Alingsås kommunkoncern ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det förutsätter att hela kommunen och dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040. Du kan läsa policyn i sin helhet på Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling