Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ärendets behandling – efter mötet

Ärendets behandling – efter mötet

Som förtroendevald har du ansvar för de beslut som har fattats i nämnd eller styrelse även efter att det att mötet är slut. Efter mötet skriver sekreteraren ett protokoll som ska justeras, anslås och expedieras.

Samtliga protokoll från politiska beslutsmöten i Alingsås kommun läggs ut på kommunens hemsida, i sammanträdesportalen. Där kan du och andra ta del av det som beslutats i kommunen.

Protokollets innehåll
Protokoll ska föras vid nämndernas sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt sätt. Även delegeringsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt. Det ska framgå av protokollet vilka besluts som stannar i nämnden och vilka som ska föras vidare till annan instans. Inom kommunen förs beslutsprotokoll.

Protokollen ska redovisa bland annat var sammanträdet hölls och under vilka tid, vilka som var närvarande och beslutande vilka beslut som fattades och om det lades några andra förslag till beslut.

Protokoll anslås
Senast på andra dagen efter justeringen ska uppgift om när protokollet justerats och om var protokollet finns tillkännages på kommunens officiella anslagstavla på hemsidan. Anslaget ska även innehålla uppgift om vilken dag det har publicerats. Beslut som justeras omedelbart ska anslås direkt efter sammanträdet. Protokollen finns att läsa på www.alingsas.se senast dagen efter att protokollet har justerats.

Överklaga kommunala beslut
Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan överklaga det, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär om ärendet utgör myndighets utövning mot enskild.

Laglighetsprövning
Kommunallagen ger den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt här rätt att överklaga ett kommunalt beslut hos förvaltningsrätten. Beslutet kan bara angripas på de grunder som kommunallagen anger och som återges nedan. Det är viktigt att notera att förvaltningsrätten inte bedömer om beslutet är lämpligt eller skäligt, vilket oftast är det som striden står om.

Kommunallagens grunder för ett eventuellt upphävande av ett beslut är
• beslutet har inte tillkommit i laga ordning
• beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet
• det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
• beslutet strider mot lag eller annan befattning

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet, inte ersätta det med ett nytt beslut. Överklagandetiden är tre veckor från det att anslaget om att protokollet är justerat sattes upp på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kommer ifråga när det gäller beslut som utgör myndighetsutövning, till exempel socialt bistånd eller prövning av bygglov. Rätten att överklaga är begränsad till den som berörs av beslutet och både laglighet och lämplighet prövas. Vid ett bifall till överklagandet kan den överprövande instansen även fatta ett nytt beslut, inte bara upphäva det. Överklagandetiden för förvaltningsbesvär är tre veckor från det att den som berörs av beslutet fick del av det.