Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ordlista

Ordlista

Adjungera tillfälligt tillåta en person delta i en mötesförsamling där personen normalt inte har tillträde

Ajournera göra ett uppehåll i ett sammanträde

Allmän handling en handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och som förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen alla kunna ta del av om den inte är sekretessbelagd

Anförande tal eller inlägg i en debatt i fullmäktige

Anslag belopp i budgeten för ett visst område. Kommunfullmäktige beslutar om anslag för olika ändamål strategisk och ekonomisk plan för den kommande perioden

Arvode ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning när ett ärende behandlas för att få fram underlag, beslutsförslag och är klart att tas upp till beslut i nämnd eller styrelse

Beredningstvång ärenden måste beredas innan de behandlas i Kommunfullmäktige. Valärenden utgör undantag från detta

Beslutsförhet rätt att fatta beslut. Fullmäktige får enligt 5 kap 45 § kommunallagen handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslutsgång ordföranden lägger förslag till beslut vid en omröstning.

Betänkande rapport eller förslag från ett av riksdagens utskott eller en utredning från en särskild utredare eller kommitté

Bordlägga beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde

Delegera besluta om att vissa beslut får tas av annan person eller instans. Delegeringar finns reglerade i delegationsordning

Entledigande när en ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag i förtid blir hen entledigad

Ersättare politiker som går in och tjänstgör för ledamot som inte har möjlighet att tjänstgöra

Fråga fråga i Kommunfullmäktige som ställs till en ordförande. Svaret ska ges samma sammanträde som frågan ställs. Endast den som ställt eller den som besvarat frågan kan delta i debatten.

Föredragande den som informerar om ett ärende i nämnden eller liknande, innan beslut fattas

Föredragningslista lista över de ärenden som ska tas upp för ställningstagande under ett sammanträde

Förtroendevald person som fått ett politiskt uppdrag genom val

Förslag  förslag till beslut som läggs under ett sammanträde

Förvaltning tjänstepersonorganisation som servar en eller flera nämnder

Handläggare tjänsteperson som är ansvarig för ett ärende

Interpellation fråga i Kommunfullmäktige som ställs till en ordförande. Svaret ska vara skriftligt och ges vid kommande fullmäktigesammanträde. Samtliga ledamöter har rätt att delta i debatten

Justering genom att skriva på ett protokoll godkänna detta

Kommunalskatt skatt som måste betalas av alla som är mantalsskrivna i en kommun

Ledamot den politiker som är ordinarie i en nämnd, styrelse eller råd el dylikt

Majoritet de flesta av dem som röstar. Ofta används majoritetsprincipen där det förslag som får flest röster vinner

Mandatperiod annan benämning på valperiod

Motion skriftligt framställt och undertecknat förslag från en eller flera ledamöter

Nämnd politiskt valda ledamöter och ersättare som har att besluta inom visst verksamhetsområde

Offentlighetsprincipen allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Omröstning omröstning när ledamöterna är oense i en fråga. Två eller flera förslag ställs mot varandra och varje ledamot säger sin mening genom att vid ett upprop, säga ja eller nej. Ledamot har också möjlighet att avstå från att rösta

Opposition att visa att man inte håller med. Även partier som inte tillhör det/de styrande partiet/partierna

Partigrupp ledamöter som tillhör samma parti

Presidium ordförande samt förste och i förekommande fall, andre vice ordförande i en nämnd, styrelse, råd el liknande

Proportionellt val ger partier representation i proportion till avgivna röster

Proposition se Beslutsgång

Protokoll skriftlig redovisning för vad som hänt under ett sammanträde. Av kommunallagen framgår vad som ska finnas med i protokollet

Remiss när ett ärende skickas till exempelvis nämnder för att få in synpunkter

Reservation möjlighet för en ledamot att muntligt eller skriftligt redovisa sina synpunkter på ett beslut

Röstlängd förteckning över röstberättigade personer

Tjänsteskrivelse skrivelse från tjänsteperson där synpunkter och förslag till beslut redovisas i ett ärende

Votering se omröstning

Yttrande synpunkter i ett ärende från exempelvis förvaltning eller nämnd

Återremiss beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning