Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ärendets behandling – innan mötet

Ärendets behandling – innan mötet

Ordföranden ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som nämnden ska handlägga blir beredda. Kommunens beslutsprocess bygger på skriftligt material. Detta för att de förtroendevalda i tid ska kunna sätta sig in i ärendet, men också för att allmänheten genom offentlighetsprincipen ska kunna följa den kommunala beslutsprocessen. Det ska också vara möjligt för framtiden att ta till sig underlag för beslut som fattas idag. Till nämndens sammanträden publiceras därför i förväg ett tjänstemannaförslag till beslut, i nödvändig utsträckning tillsammans med de handlingar som hör till ärendet. Vissa undantag kan ske om ärenden är mycket brådskande och handlingarna kan då komma att läggas fram först på sammanträdet.

Innan mötet kallas samtliga ledamöter och ersättare i nämnden genom att respektive sekreterare skickas ett e-post med information om att kallelse och handlingar finns publicerade i mötesappen  Meetings plus (Meetings+). Appen finns tillgänglig i de läsplattor ni har till låns under er tid som förtroendevalda. Ert ansvar för läsplattan regleras i det avtal ni skrev på när läsplattan hämtades ut. Innan mötet förväntas samtliga ledamöter (och ersättare i de fall dem ska tjänstgöra) läsa handlingarna.

Kallelsen bör publiceras senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Tiden för publicering av kallelse och handlingar kan variera mellan de olika nämnderna. Detta hindrar inte att om det föreligger särskilda skäl får kallelse ske på annat sätt och i annan tid. Extra publicering av sammanträdeshandlingar kan förekomma efter det att kallelsen har publicerats, men det bör vara endast i undantagsfall. Kallelser och sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga för allmänheten på kommunens sammanträdesportal.

Kontakta alltid i första hand nämndens sekreterare om du inte kan läsa nämndens handlingar i Meetings-appen eller om andra problem uppstår med läsplattan. Om nämndens sekreterare inte kan hjälpa dig, kontakta kommunens IT-support via tel. 0322-61 69 99 eller e–postadress: helpdesk@alingsas.se