Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förtroendeuppdraget

Förtroendeuppdraget

Kommuner är politiskt styrda organisationer med demokratiskt beslutsfattande. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är direkt valt av medborgarna, och i kommunfullmäktige väljs sedan ledamöter och ersättare till kommunens styrelser och nämnder. Kommunens verksamhet vilar på principen om kommunalt självstyre och demokrati. Medborgarna kan förvänta sig att verksamheterna inom kommunen bedrivs efter de mål som fullmäktige har satt upp samt att lagar och regler för verksamheterna följs.

Nämnderna ansvarar för mål, ambitioner, prioriteringar och sammanvägning av olika intressen inom sitt verksamhetsområde. De har ansvar för att finansiera verksamheten inom sitt område och för att följa upp och utvärdera den. De ordinarie ledamöterna är de förtroendevalda som normalt tjänstgör vid nämndsammanträdena och ersättarna går endast in och tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro. Det är vid tjänstgöring som en ledamot bär ansvar för de beslut som fattas vilket innebär att när en ersättare tjänstgör vid ett nämndsammanträde i ordinarie ledamots ställe så är det denne som bär det juridiska och ekonomiska ansvaret för besluten.

Ansvaret i en nämnd är i grunden gemensamt. Om nämndens verksamhet inte fungerar är det vanligen hela nämnden som är ansvarig. Men du som ledamot har även ett enskilt ansvar – att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och att inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar. Hur nämnden har tagit sitt ansvar prövas årligen i kommunfullmäktige. Ansvaret som prövas kan man sammanfatta som det politiska, ekonomiska och det juridiska ansvaret. Som ledamot kan du under ett sammanträde bland annat använda dig av reservationen som i vissa fall kan vara av vikt vid fråga om ansvarsutkrävande.

Som ledamot har du också straffansvar om du döms för ett brott. Så som vid fel och försummelse vid myndighetsutövning, vid mutbrott och vid brott mot tystnadsplikt. Det innebär att den enskilde ledamoten får bära påföljderna.

Delegation
Vissa av nämndens uppdrag kan nämnden delegera. Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Ett sådant uppdrag kan lämnas till
• ett utskott
• en ledamot eller ersättare
• en tjänsteperson
Delad delegation, det vill säga uppdrag till förtroendeman och tjänsteman att gemensamt besluta, är inte tillåtet. Två tjänstemän får inte heller fatta beslut gemensamt. Ett delegationsbeslut ska alltid anmälas till den som lämnat delegationen. Delegationsbeslut är jämställda med nämndbeslut. Det är därför viktigt att även delegationsbeslut protokollförs eller redovisas på annat lämpligt sätt och att de formella kraven iakttas. Nämnden kan inte ändra på eller upphäva ett delegationsbeslut. Däremot kan nämnden återta delegationen om delegaten inte längre har nämndens förtroende. Nämnden ska få månadens delegationsbeslut redovisade till sig vid varje nämnd.

Om du inte vill vara med längre
Den som vill lämna sitt uppdrag ska begära detta skriftligt hos kommunfullmäktige eller om uppdraget har getts av en nämnd eller styrelse till denna nämnd eller styrelse. Någon motivering till varför man väljer att lämna sitt uppdrag behöver inte lämnas.