Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förvaltningar i Alingsås kommun

Förvaltningar i Alingsås kommun

Kommunens förvaltningar har bland annat till uppgift att verkställa de beslut som de förtroendevalda fattar, men också att bistå de förtroendevalda med underlag för att fatta beslut.

Alingsås kommunen har sex förvaltningar:

Kommunledningskontoret är kommunens övergripande förvaltningsorgan. Kommunledningskontoret är  kommunstyrelsens förvaltning och huvuduppdraget är att leda och samordna, stödja och utföra.

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Här bereds beslutsunderlag och särskilda uppdrag utförs. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning för effektiv verksamhet.

Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialisttjänster. Kontoret ansvarar också för kommunövergripande service och projekt, samt utövar uppsikt och kontroll av nämndernas verksamheter.

Barn- och ungdomsförvaltningen är förvaltningen under barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar, läroplaner och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är ”lust att lära”. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen är förvaltningen under kultur- och utbildningsnämnden.

Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning inom gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom etableringslagstiftningen samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid gymnasiet.

Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är arbetslöshetsnämnd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är förvaltningen under både bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden.

Ett samlat kontor för delar av kommunens samhällsplanering samt kommunens byggande och förvaltning. Förvaltningen har i uppdrag att planera, anlägga, driva och underhålla kommunens gatunät, parkeringsplatser och övriga allmänna platser såsom torg, parker och naturmark med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet, variationsrikedom och en för invånarna i övrigt god miljö. Förvaltningen handlägger ärenden enligt plan- och bygglagen och milijöbalken.

Kontoret arbetar också med avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering och vatten- och avloppshantering enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Socialförvaltningen är förvaltningen under socialnämnden.

Socialnämnden och dess förvaltning ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar – exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vård- och omsorgsförvaltningen är förvaltningen under vård- och omsorgsnämnden.

Vård och omsorgsnämndens syfte är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Syftet är också att erbjuda äldre personer en god vård och omsorg i det egna hemmet eller i ett särskilt boende, där god valfrihet beaktas. Den äldre ska bemötas med respekt och förutsättningar ska ges för att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser ska ges med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet.