Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Stöd – Checklista

Stöd – Checklista

 1. Chef involverar skyddsombud i arbetsmiljöarbetet
 2. Förebyggande arbete – gör en riskinventering för att veta vilka risker som finns i verksamheten. Om risker upptäcks 1) Ta bort risken, 2) Minska risken.
 3. Dialog på arbetsplatsträff om vilka risker som finns i verksamheten och hur de ska hanteras. Detta behöver vara känt för alla medarbetare, även för timvikarier som normalt inte deltar på arbetsplatsträffar. Gå igenom vad som menas med tillbud, arbetsskada eller incidenter. Genom denna dialog blir det också tydligt för alla medarbetare vilka händelser som ska anmälas.
 4. Rapportera händelser! Om tillbud, arbetsskada eller incident inträffar ska medarbetarerapportera händelsen till närmaste chef via systemet STELLA.
 5. Chefen loggar in i systemet STELLA för att ta del av inrapporterad händelse.
 6. Allvarliga händelser rapporteras utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket (tillbud och arbetsskador) eller annan relevant instans (incidenter)
 7. Chefen ansvarar för att inrapporterade händelser utreds.

TILLBUD

 • Tillbud hanteras i form av utredning, riskbedömning och åtgärd på arbetsplatsträffar där chef, alla i arbetslaget samt skyddsombud deltar.
 • Dokumentation av risker och åtgärder görs i arbetsplatsträffens minnesanteckningar.
 • Arbetsplatsens minnesanteckningar gällande risker och åtgärder bifogas i systemet STELLA i det anmälda ärendet.

ARBETSSKADOR

 • Arbetsskador hanteras i form av utredning, riskbedömning och åtgärd i ett trepartssamtal där chef, berörd medarbetare och skyddsombud deltar.
 • Dokumentation av händelser görs i systemet STELLA i det anmälda ärendet.
 • Risker och åtgärder som gäller arbetslaget – informeras om på en arbetsplatsträff.

INCIDENTER

 • Incidenter hanteras av den instans man bedömt ska hantera händelsen
 • Dokumentation av händelser kan göras i systemet STELLA i det anmälda ärendet eller via protokoll/minnesanteckningar för valt forum.

8. Samverkansforumen följer statistik och arbetet med tillbud, arbetsskador och tekniska incidenter

9. Säkerhetsenheten följer statistik gällande händelser av säkerhetskaraktär.

10. Efterkontrollera åtgärder