Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut

Delegering betyder att nämnden eller styrelse överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Nämndens möjlighet att delegera beslutanderätt följer av kommunallagen. Besluten som har delegerats ska redovisas till nämnd respektive styrelse, om inte nämnden eller styrelsen har beslutat att de ska redovisas på annat sätt.

Redovisningen innebär inte att nämnden eller styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden och styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Först när ett delegationsbeslut är anmält och anslaget börjar överklagandetiden för beslutet att gälla. Det är därför viktigt att delegationsbeslut anmäls till sammanträden kontinuerligt.

Av protokollet ska framgå vilket beslut som är fattat och vem som är delegat.