Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beslutsgång – propositionsordning

Beslutsgång – propositionsordning

Det kommunalrättsliga begreppet för beslutsgång är propositionsordning, men för att göra möten och protokoll mer lättförståeliga använder Alingsås kommun begreppet beslutsgång. Här kontrollerar ordföranden att förslagen som kommit in är rätt uppfattade, och ger till i vilken ordning förslagen ställs.

Om det finns flera förslag bör ordföranden redovisa hur de ställs upp. Därefter får inte något förslag ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det. Beslutsgången ska formuleras så att den kan besvaras med ja eller nej. Om förslag inte kan besvaras med ja eller nej ska ordföranden vägra att ställa proposition. Efter att ordföranden redogjort för detta ställs frågan till fullmäktige/nämnden om beslutsgången kan godkännas, det kan låta ungefär såhär: ”Kan fullmäktige/nämnden godkänna redovisad beslutsgång?”.

När ordförande föreslår beslutsgång är det viktigt att hålla isär formella yrkanden och materiella yrkanden eftersom formella yrkanden alltid ska prövas först. Tilläggsyrkanden prövas alltid sist. Yrkanden om återremiss och bordläggning ska behandlas var för sig och efter varandra. De får med andra ord inte ställas mot varandra.