Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Presidiets ansvar

Presidiets ansvar

Kursen har övergripande gått igenom kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas roller och ansvar. Vilket ansvar presidiet har skiljer sig åt beroende på om du sitter i ett presidium i fullmäktige, styrelsen eller en nämnd. De uppgifter som ankommer på presidiet utifrån kommunallagen är begränsade, de flesta uppgifter som anges direkt i kommunallagen är riktade till ordföranden. Presidiet biträder ordföranden i att planera och leda sammanträdet.

Kommunfullmäktiges presidium

Fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för revisionen. Vilka andra uppgifter som fullmäktiges presidium har ska anges i fullmäktiges arbetsordning. Av Alingsås kommunfullmäktiges arbetsordning framkommer att presidiet förutom att upprätta förslag till revisorernas budget även ska granska revisorernas förvaltning. De är även beredningsorgan för ansvarsprövningen. Fullmäktiges presidium fattar själva beslut i frågor om alkoholrepresentation inom de kommunala verksamheterna.

Styrelsens presidium

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är tillika kommunalråd och ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. De ska leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i styrelsen. Kommunstyrelsens presidium ska företräda kommunen i överläggningar med andra kommuner, kommunalförbund, landsting, myndigheter och organ på lokal, regional och nationell nivå och följa näringslivsutvecklingen såväl lokalt som regionalt.

Nämndens presidium

Enligt kommunallagen kapitel 6, § 37 har nämnden rätt att delegera till bland annat presidiet att besluta i nämndens ställe i ett visst ärende eller viss typ av ärenden. I övrigt ingår i uppdraget att ha kontakter med bland annat förvaltning och allmänhet, förbereda sammanträden och representation. Det är vanligt att presidiet har ett eget beredningsmöte tillsammans med delar av förvaltningsledningen innan arbetsutskott, och det är viktigt att det finns en skiljelinje mellan presidium och arbetsutskott.