Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Justering av beslut och protokoll

Justering av beslut och protokoll

Protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som utses vid sammanträdets början. Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden samt två ledamöter. Justeringen ska äga rum senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden bestämmer och meddelar vid sammanträdet. I Alingsås justeras samtliga protokoll förutom sekretessparagrafer med digital underskrift. För att kunna justera digitalt krävs bank-id.

Vid brådskande ärenden kan enstaka paragrafer eller hela protokollet direktjusteras vid sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren vid sammanträdet tillhandahåller protokollet eller paragrafen och att ordföranden och justerarna undertecknar omedelbart.

Senast på andra dagen efter justeringen har ägt rum ska uppgift om när protokollet justerats anslås på kommunens digitala anslagstavla, från och med nu kan besluten överklagas. Det är sekreterare eller annan tjänsteperson på förvaltningen som ansvarar för att anslå protokollet. Beslut som justeras omedelbart ska anslås direkt efter sammanträdet.