Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Initiering av ärenden (vem, vad och hur?)

Initiering av ärenden (vem, vad och hur?)

Ett ärende handlar oftast om en fråga eller angelägenhet som rör styrelsens eller nämndens egna verksamheter eller mellan nämnden och en enskild. Men det kan även vara en fråga mellan myndigheter på statlig, regional eller kommunal nivå.

Gemensamt för alla ärenden som behandlas vid sammanträden är att de antingen kommit in till kommunen eller initierats av verksamheten. En förtroendevald har också rätt att initiera ett ärende. Styrelsen respektive nämnden beslutar genom delegationsordningen vilka inkommande ärenden som ska upp för beslut i nämnd/styrelse, och vilka som får fattas på delegation av en enskild tjänsteperson eller förtroendevald.

På alingsas.se kan medborgare och förtroendevalda följa vilka ärenden som registreras i Alingsås kommuns webbdiarium.