Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Yrkanden

Yrkanden

Förslag till beslut kallas för yrkanden. Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna förslag. Det finns olika typer av förslag som delas in i två olika huvudgrupper, formella förslag och materiella förslag. Formella förslag är ajournering, återremiss, remiss och bordläggning. Materiella förslag är bifall, tilläggsförslag, ändringsförslag, avslag och nya förslag.

Formella förslag

Formella förslag innebär på ett eller annat sätt att beslutet inte tas med en gång. Vid en ajournering tar mötet en paus för överläggningar. En återremiss innebär att ärendet går tillbaka till förvaltningen för ytterligare eller kompletterande beredning. I fullmäktige måste återremiss motiveras, och det är även möjligt att återremittera även om endast en tredjedel av ledamöterna röstar för det, en så kallad minoritetsåterremiss. Beslut om bordläggning innebär att ärendet bordläggs till nästa sammanträde, om inte nämnden eller fullmäktige beslutar annat. En remiss betyder att ärendet skickas för beredning av en instans som ännu inte handlagt ärendet.

Materiella förslag

Materiella förslag är förslag om beslut i ärendet. Förslaget kan vara att bifalla grundförslaget eller att avslå det. Det kan också vara att lägga till något till det förslag som ligger, ett tilläggsförslag. Eller ett förslag om att ändra något i det förslag som ligger, ett ändringsförslag. Ett materiellt förslag kan även vara ett helt nytt förslag till beslut i ärendet.

Ordförande uppmanar med fördel att förslag till beslut från ledamöter skickas in skriftligt till sekreterare via e-post.