Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rollfördelning mellan politik och förvaltning

Rollfördelning mellan politik och förvaltning

En ständigt aktuell fråga är rollfördelningen mellan politik och förvaltning. Att ha ett bra samspel mellan nämnd/styrelse och förvaltning är en förutsättning för att kunna styra verksamheten på ett bra sätt. Det lyfts ofta att politiken ska besluta om vad och när, och förvaltningen ansvarar för hur och vem. Exakt hur samspelet mellan politik och förvaltning ska se ut är en pågående diskussion som bör hållas levande mellan inte minst presidium och förvaltningsledning. I början av varje mandatperiod håller kommunledningskontoret en utbildning för alla förtroendevalda, där bland annat gränssnittet mellan politik och förvaltning diskuteras.

Beslut som kan anses principiella ska alltid lyftas till nämnden/styrelsen för beslut, även om ärendetypen som sådan är delegerad. Nämnden/styrelsen har även en stående möjlighet att återkalla delegation för en viss typ av beslut, men detta måste ske innan beslut fattas. För samtliga beslut som är delegerade har delegaten alltid möjlighet att hänskjuta beslutet till nämnden oavsett orsak. Det är därför viktigt att det hela tiden förs en levande dialog mellan presidium och förvaltningsledning om vilka ärenden som ska beslutas i nämnd.