Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Avstå från att rösta och reservation

Avstå från att rösta och reservation

En ledamot får avstå från att rösta när beslut fattas. Vid myndighetsutövning får dock den som deltagit i handläggningen inte avstå från att rösta. En ledamot som inte vill delta i beslutet behöver anmäla detta till presidiet innan beslutet har fattats.

Den ledamot som inte vill ta ansvar för ett beslut som fattats, kan reservera sig. Reservation får bara göras av den som har rätt att delta i beslutet. Reservationer måste anmälas innan sammanträdet avslutas. Skriftliga reservationer ska lämnas till sekreteraren före protokollets justering eftersom den ska skrivas in i protokollet.