Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Presidiets del av beredningen

Presidiets del av beredningen

När ett ärende eller fråga kommit in till kommunen eller upprättats av kommunen görs en bedömning om det krävs ett beslut, och om det i så fall krävs ett politisk beslut.

Samtliga nämnder i Alingsås kommun förutom överförmyndarnämnden och valnämnden ska ha ett arbetsutskott. Utskottet står för den politiska beredningen innan ärendet kommer till nämnden för beslut. Nämndens presidium är vanligtvis även presidium i utskottet. Vad som gäller för styrelsen och nämndernas utskott framgår av Alingsås kommuns gemensamma reglemente, klicka här för att ta del av reglementet i sin helhet.

Som ett komplement till utskottsberedningen har de flesta nämnderna även en presidieberedning. Presidieberedningen äger rum innan arbetsutskottets sammanträde. Presidiets roll i beredningen är att tillsammans med förvaltningens ledning planera kallelsen till arbetsutskott och nämnd. Vanliga punkter som diskuteras och beslutas är vilka ärenden som ska upp när, och i vilka ärenden det ska vara föredragningar.