Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Jäv

Jäv

Kommunallagens bestämmelser om jäv ska garantera att de beslut som fattas präglas av objektivitet och opartiskhet. Fullmäktigejäv tas upp i kapitel 5, kommunallagen och nämndjäv tas upp i kapitel 6 i kommunallagen.

Det är den jäviga som ansvarar för att anmäla jäv på ett ett sammanträde. Skulle det råda oenighet kan dock fullmäktige eller nämnden på förslag från ordförande eller annan ledamot besluta om frågan genom majoritetsbeslut. En ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående. En ledamot i en nämnd har fler situationer att ta hänsyn till, bland annat om ärendet rör tillsyn över verksamhet som ledamot själv är knuten till. Mer utförligt finna angivet om det i kapitel 6 § 28, kommunallagen.

I en nämnd får den jävige varken delta i handläggning eller beslut. Med det menas att den jävige inte får vara med i någon del av handläggningen så som att närvara på mötet när ärendet behandlas, och inte heller när beslutet fattas. I fullmäktige, som är offentliga sammanträden, behöver den jävige inte lämna sammanträdet, men får inte lov att vara med i handläggning och beslut av ärendet.

Som ordförande kan du säkerställa att inga personer är jäviga genom att till exempel ställa en fråga om jäv i anslutning med att mötet öppnas.