Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förtroendevaldas ansvar

Förtroendevaldas ansvar

En förtroendevald i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd har en initiativrätt. Som ledamot i fullmäktige kan de väcka ärende genom motion, ställa en interpellation eller fråga. Som ledamot i styrelse och nämnd har du rätt att väcka ett ärende på sammanträdet. En förtroendevald har rätt att yttra sig och att lägga yrkande (nya eller ändrade förslag till ett ärende). En förtroendevald har rätt till ekonomisk ersättning, arvode och rätt att vara ledig från arbetet för att tjänstgöra.

En förtroendevald har också ansvar och skyldigheter. I vissa fall har en förtroendevald skyldighet att delta i beslut, men oftast rätten att avstå. Det är möjligt att delegera beslutande till enskild förtroendevald. Som enskild förtroendevald kan man bli vägrad ansvarsfrihet och uppdraget blir då återkallat. Detsamma gäller vid lagakraftvunnen dom avseende viss grövre brottslighet.