Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Som nämndes innan är det förvaltningen som tar fram underlag till politiska sammanträden. Det är viktigt att alla beslutsunderlag ger de förtroendevalda rätt information för att kunna fatta ett beslut. Beslutsunderlagen ska varken innehålla för lite eller för mycket information. Du kommer nu få lite utförligare beskrivning av tjänsteskrivelsen, som ska finnas i samtliga ärenden som går upp för beslut

Tjänsteskrivelse

I Alingsås kommun finns det regler för hur tjänsteskrivelsen ska vara utformad. Tjänsteskrivelsen ska innehålla en sammanfattning, ärendebeskrivning, av ärendet. Den ska även innehålla förvaltningens yttrande, ekonomisk bedömning och förslag till beslut. Tjänsteskrivelsen ska ge förvaltningens samlade bedömning. Bedömningen ska vara politiskt opartisk och utgå från förvaltningens professionella avvägningar samt vara avstämd mot gällande lagar och av kommunen beslutade styrdokument. Språket i tjänsteskrivelse och andra beslutsunderlag ska vara vårdat, enkelt och begripligt (språklagen 2009:600).

Presidiet eller ordförande går igenom kallelsen på §beredningsmöte. Presidiet eller ordförande får en genomgång av ärendena. Vid behov kan presidiet eller ordförande läsa igenom beslutsunderlag innan det går ut med kallelsen.